เข้าระบบ
คุณยังไม่ได้เข้าระบบ
 

   

ปีที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๑
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ปีที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๑


วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าของบุคลากร ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก กองทัพไทย และบุคคลทั่วไป โดยมีขอบเขตการตีพิมพ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการทหาร การรักษา ความปลอดภัย และความมั่นคง บทความจากผู้นิพนธ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา วารสารฯมีกำหนดออกในเดือนธันวาคมของแต่ละปี ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดพิมพ์มาแล้วจำนวน ๑๖ ฉบับ
            
 
 
 
ปีที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๐